కార్నో చెగా మైస్ సెడో డో ట్రాబల్హో ఇ పెగా ఎ ఎస్పోసా కామ్ విజిన్హో మసాగిస్టా !!! ( Bombomd4 – Bruxo Fire )

అభిప్రాయాలు